RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L 2016.119.1
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Telefon: 24 275 71 00 Adres: Konstytucji 3 Maja 40A 09-200 Sierpc
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy
  za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl.
 3. Inspektorat przetwarza Pani/Pana dane, na podstawie art.6 ust. 1 rozporządzenia RODO,
  w celu wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 o Inspekcji
  Weterynaryjnej – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1557.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem na potrzeby
  realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna
  zwraca się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na
  polecenia ADO;
  b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na
  podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych
  osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych
  niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana
  dane nie będą podlegały profilowaniu.