Dostępność

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu.

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.11.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • – pochodzą z różnych źródeł;
 • – zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.11.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności pod adresem piw@sierpcpiw.eu lub pod numerem telefonu 24 275 29 95 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez  audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej wskazanie, o którą stronę internetową chodzi bądź jej element oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy jego realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ – INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii na stronie internetowej oferuje usługę w lewym górnym rogu WCAG 

Koordynator ds. dostępności pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Każda osoba odwiedzająca Powiatowy Inspektorat Weterynarii może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

Budynek

W budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpc przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 40A przewidywana jest modernizacja dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej ulicy Konstytucji 3-go Maja 40A. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu. Pomieszczenia znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Sekretariat jest ulokowany na parterze po lewej.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń budynku
 • Część pomieszczeń biurowych zlokalizowanych jest na parterze budynku
 • Pętla indukcyjna

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • W obiekcie brak jest pochylni oraz windy
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Dostępność i szerokość drzwi w pomieszczeniach nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  oznaczeń kontrastowych ani informacji głosowych

 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób słabowidzących Powiatowy Inspektorat Weterynarii oferuje użyczenie lupy powiększającej bądź udostępnianie informacji w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza migowego on-line w siedzibie Inspektoratu, poprzez stronę internetową https://pzgomaz.com/

Osoba zainteresowana osobistą wizytą powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą.

We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy dostęp do tłumacza on-line polskiego języka migowego w godzinach 8:00-15:00.

Wniosek można przesłać mailowo na adres:

lub faksem pod numerem:

 • 24 275 29 95 wewnętrzny 13

Deklaracja dostępności jest dostępna w formie pliku pdf pod linkiem:

Deklaracja Dostępności