Zgłoszenie załadunku / wyładunku zwierząt

Zgodnie z Art. 5 ust 8 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020 poz. 1421) podmioty prowadzące działalność nadzorowaną polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt lub skupie zwierząt są zobowiązane do zawiadamiania powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku i wyładunku zwierząt o czasie i miejscu organizowania załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem załadunkiem i wyładunkiem zwierząt