Pasze i utylizacja

Przygotowanie do kontroli gospodarstw działających na rynku pasz- produkcja pierwotna pasz:

1. Tabliczka „Magazyn paszowy”, „Magazyn zbożowy”, „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” w miejscu przechowywania zbóż oraz przygotowywania pasz. Pomieszczenia powinny być zamykane na zamek lub kłódkę. 2. Tabliczka „Leki weterynaryjne” w miejscu przeznaczonym na leki. Szafka lub pomieszczenie powinny być zamykane na zamek lub kłódkę. 3. Odzież ochronna do stosowania przy paszach (np. fartuch, rękawice robocze, rękawiczki j ednorazowe do wykładania trutek, maseczka przeciwpyłowa, gogle ochronne, buty na zmianę lub wycieraczka/kratka do oczyszczenia butów) 4. Środki do dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń i sprzętów paszowych tj. magazynów, silosów, mieszalników, śrutowników, przyczep do przewozu ziarna, poideł, karmideł 5. Stacje deratyzacyjne i trutka na myszy i szczury w formie zbitej np. saszetki, pasty, kostki (nie granulat, nie płatki- możliwość rozniesienia przez gryzonie) 6. Siatka przeciw owadom, gryzoniom i ptakom w oknach lub otworach wentylacyjnych w magazynach paszowych i zbożowych 7. Etykiety i/lub atesty jakości pasz obecnie używanych, również substancji dodawanych do wody do pojenia, dokumenty zakupu 8. Aktualny wynik badania wody (np. z urzędu gminy, z adnotacją, że gospodarstwo korzysta z przyłącza gminnego lub wynik z PSSE- „Sanepidu” w przypadku badania wody z ujęcia własnego) 9. Karty leczenia zwierząt za okres 5 lat 10. Dokumenty potwierdzające przekazanie padliny do utylizacji za okres 5 lat 11. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia WE nr 183/2005, tj. stosowania oprysków na polach, stosowania nasion genetyczne modyfikowanych, pojawienia się szkodników i chorób, wyników analiz próbek pasz i innych substancji, paszy przyjmowanej i wydawanej.

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9 lub nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

Kontrole urzędowe, powiadamianie i rejestracja

Podmioty działające na rynku pasz współpracują z właściwymi organami zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi oraz zgodnymi z nimi przepisami prawa krajowego.

Podmioty działające na rynku pasz: powiadamiają właściwy organ o wszystkich kontrolowanych przez nie zakładach prowadzących działalność na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz, w formie wymaganej przez ten organ, w celu rejestracji; dostarczają właściwemu organowi aktualne informacje na temat wszystkich znajdujących się pod ich kontrolą zakładów, o których mowa pod lit. a), w tym także powiadamiają właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ich działalności, a także o każdym przypadku zamknięcia zakładu.

Właściwy organ prowadzi rejestr lub rejestry zakładów.

Kontakt:

telefon/fax: (24) 275 29 95/wew.l3 e-mail: piw@sierpcpiw.eu strona internetowa: www.sierpcpiw.eu Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Podmiotów Paszowych wynosi 17 zł.

Płatności należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu (w kasie UM lub przelewem) Kasa UM czynna: poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek-piątek 7:30 -14:00 Numer rachunku bankowego: PEKAO S.A. o/Sierpc, 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Zakres kontroli Pomieszczenia i wyposażenie

1. Pomieszczenia, wyposażenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i przechowywania pasz, a także ich bezpośrednie otoczenie utrzymywane są w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, poddawane odpowiedniej dezynfekcji 2. zapewnione są higieniczne warunki produkcji, transportu i przechowywania pasz 3. rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposażenia pozwalają na ich odpowiednie oczyszczanie i/lub dezynfekcję 4. stropy oraz instalacje napowietrzne są zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz 5. podłogi i ściany pomieszczeń są skonstruowane tak, że umożliwiają skuteczne czyszczenie lub/i dezynfekcję 6. koryta i poidła skonstruowane są tak, że umożliwiają skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz uniemożliwiają zanieczyszczenie odchodami 7. liczba poideł i karmideł jest dostosowana do liczby zwierząt 8. obiekty służące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do zadawania pasz są regularnie i kompleksowo czyszczone 9. preparaty chemiczne wykorzystywane do czyszczenia i odkażania poideł i koryt stosowane są zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i przechowywane z dala od paszy i miejsca jej zadawania 10. w procesie wytwarzania pasz stosuje się czystą wodę, posiadającą odpowiednią jakość dla zwierząt 11. pomieszczenia przeznaczone do produkcji i przechowywania pasz są zabezpieczone przed dostępem zwierząt dzikożyjących, domowych, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich 12. pasze są przechowywane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub innymi substancjami chemicznymi, których zawartość może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego 13. materiały opakowaniowe po zużytych paszach są przechowywane w wyodrębnionym miejscu i odpowiednio tj. zgodnie z obowiązującym prawem usuwane 14. w gospodarstwie znajduje się miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych? Czy jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych 15. stosowane do produkcji zwierzęcej pasze i materiały ściółkowe są często zmieniane

Prowadzenie dokumentacji

1. Prowadzona jest dokumentacja dotycząca każdego przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych 2. prowadzona jest dokumentacja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych 3. prowadzona jest dokumentacja dotycząca każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych 4. prowadzona jest „ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi 5. ewidencj a leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana j est przez utrzymuj ącego zwierzęta przez okres 5 lat od daty ostatniego wpisu 6. produkty lecznicze weterynaryjne o właściwościach anabolicznych, przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych i psychotropowych właściciel zwierząt lub osoba odpowiedzialna za zwierzęta nabyła w ramach obrotu detalicznego prowadzonego przez lekarza weterynarii leczącego zwierzęta 7. właściciel zwierząt lub osoba odpowiedzialna za zwierzęta, których tkanki i produkty przeznaczone są do spożycia przez ludzi, posiada dokument potwierdzający nabycie weterynaryjnych produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne i psychotropowe

8. dokumenty potwierdzające nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych są przechowywane przez okres pięciu lat 9. produkty lecznicze weterynaryjne stosowane są w ustalonych dla nich terminach ważności 10. prowadzona jest dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz 11. prowadzona jest dokumentacja dotycząca źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej 12. prowadzona jest dokumentacja dotycząca prawidłowego usuwania martwych zwierząt i ściółki

Personel

1. osoba odpowiedzialna za żywienie i opiekę nad zwierzętami posiada odpowiednie umiejętności, wiedzę i kompetencje 2. pracownik odpowiedzialny za przygotowywanie i zdawanie paszy stosuje odzież ochronną

Przechowywanie i transport

1. zboża oraz inne pasze przechowywane w taki sposób, aby były niedostępne dla zwierząt 2. pasze gotowe oddzielone są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego 3. przemieszczanie pasz z miej sca ich wytworzenia do miej sca ich zastosowania odbywa się przy użyciu środków transportu spełniających wymogi higieniczne 4. pasze przechowuje się w miejscach do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio utrzymanych w celu uniknięcia skażeń krzyżowych lub zanieczyszczenia chemicznego lub/i mikrobiologicznego 5. dostęp do miejsc, gdzie przechowuje się pasze jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych 6. pasze są przechowywane i transportowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację, oraz w sposób uniemożliwiający wystąpienie pomyłek oraz pogorszenia ich jakości

Inne

1. przestrzegane są okresy trwałości pasz 2. nie stosuje się pasz zawierających substancje zabronione 3. nie stosuje się pasz zepsutych 4. pasze i materiały paszowe nie zawierają żywych szkodników z grupy owadów 5. wszystkie wykorzystywane w gospodarstwie dodatki paszowe są stosowane zgodnie z rozp.l 831/2003 6. w gospodarstwie stosuje się pasze genetycznie modyfikowane dopuszczone zgodnie z prawodawstwem UE 7. wykorzystywane w gospodarstwie pasze pochodzą wyłącznie od zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych podmiotów 8. w przypadku stosowania materiałów paszowych zawierających źródło białka pochodzącego z tkanek zwierząt dopuszczonych w rozporządzeniu 999/2001 w żywieniu zwierząt gospodarskich (jeśli dotyczy), gospodarstwo otrzymało odpowiednie zezwolenie 9. w żywieniu zwierząt gospodarskich nie stosuje się odpadów gastronomicznych 10. właściwe pasze zadawane zwierzętom, dla których są one przeznaczone 11. wydajność produkcyjna zwierząt jest zgodna z obowiązującymi standardami

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, PASZ I ŻYWIENIA

Jakość żywności i pasz istotnie wpływa na życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt, dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz we wszystkich elementach łańcucha żywnościowego obejmującego produkcję żywności, zdrowie roślin i zwierząt, dobrostan zwierząt, produkcję pierwotną paszy, przetwarzanie paszy, jej składowanie, transport, sprzedaż detaliczną, hurtową, import oraz eksport.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U.UE.L.2005.35.1 z późn. zm.)

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Niniejsze rozporządzenie określa: ogólne zasady higieny pasz; warunki i ustalenia zapewniające możliwość śledzenia drogi paszy; warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: działalności podmiotów działających na rynku pasz, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz, aż do wprowadzenia paszy do obrotu włącznie; żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności; przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich.

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio definicje określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, z zastrzeżeniem następujących definicji szczególnych: “higiena pasz” oznacza środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń oraz zapewnienia przydatności paszy do żywienia zwierząt, z uwzględnieniem jej przeznaczenia; “podmiot działający na rynku pasz” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za wypełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia w przedsiębiorstwie paszowym pozostającym pod ich kontrolą; “dodatki do pasz” oznacza substancje lub mikroorganizmy, których stosowanie jest dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 13 ; “zakład” oznacza dowolną jednostkę przedsiębiorstwa paszowego; “właściwy organ” oznacza organ Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego wyznaczony do przeprowadzania kontroli urzędowych; “produkcja pierwotna paszy” oznacza produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt (przed ubojem) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych.

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9 lub nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

Kontrole urzędowe, powiadamianie i rejestracja

Podmioty działające na rynku pasz współpracują z właściwymi organami zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi oraz zgodnymi z nimi przepisami prawa krajowego.

Podmioty działające na rynku pasz: powiadamiają właściwy organ o wszystkich kontrolowanych przez nie zakładach prowadzących działalność na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz, w formie wymaganej przez ten organ, w celu rejestracji; dostarczają właściwemu organowi aktualne informacje na temat wszystkich znajdujących się pod ich kontrola zakładów, o których mowa pod lit, a), w tym także powiadamiają właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ich działalności, a także o każdym przypadku zamknięcia zakładu.

Właściwy organ prowadzi rejestr lub rejestry zakładów.

Tymczasowe cofnięcie rejestracji lub zatwierdzenia

Właściwy organ może tymczasowo cofnąć rejestrację lub zatwierdzenie zakładu w zakresie jednego, kilku lub wszystkich rodzajów prowadzonej przezeń działalności, jeśli zakład ten przestał spełniać warunki mające zastosowanie przy prowadzeniu tego rodzaju działalności. Takie tymczasowe cofnięcie obowiązuje do momentu spełnienia przez zakład tych warunków. W przypadku gdy dany zakład nie spełni warunków w ciągu roku, zastosowanie znajdują postanowienia art. 15 czyli cofnięcie rejestracji lub zatwierdzenia.

Cofnięcie rejestracji lub zatwierdzenia

Właściwy organ cofa rejestrację lub zatwierdzenie określonego zakładu przyznane w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich rodzajów prowadzonej działalności w przypadku gdy: zakład zaprzestał prowadzenia jednego lub kilku rodzajów działalności; zostało wykazane, że zakład nie spełniał warunków mających zastosowanie wobec prowadzonych przezeń rodzajów działalności przez okres jednego roku; właściwy organ stwierdził poważne niedociągnięcia lub zmuszony był wielokrotnie wstrzymywać produkcję w danym zakładzie, a podmiot działający na rynku pasz nadal nie jest w stanie zapewnić dostatecznych gwarancji w odniesieniu do przyszłej działalności produkcyjnej.

Zmiany w rejestracji lub zatwierdzeniu zakładu

Właściwy organ dokonuje, na żądanie, zmiany w rejestracji lub zatwierdzeniu danego zakładu w przypadku gdy zakład ten wykazał zdolność do podjęcia innej działalności obok lub w miejsce działalności, w zakresie której dokonano jego pierwszej rejestracji lub zatwierdzenia.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów (USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Dz.U.2023.1149 t.j.)

składają podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005, zatwierdzenie zakładu składają podmioty, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 183/2005 w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.