RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu

 

         Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88), dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu – lek. wet. Zbigniew Zawalich, adres siedziby: ul. Konstytucji 3 Maja 40 A, 09-200 Sierpc, kontakt: e-mail: sierpc.piw@vp.pl, tel. 24 275 29 95;

2) w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@sierpcpiw.eu;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. a) 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy;
  2. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze, takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  3. c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
    z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

4) przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych w pkt. 3 lit. c. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną i prawną administratora oraz instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i niezbędne do zawarcia i realizowania umowy;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.