RODO

Klauzula informacyjna dla

kontrahentów

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu

 

         Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88), dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu – lek. wet. Zbigniew Zawalich, adres siedziby: ul. Konstytucji 3 Maja 40 A, 09-200 Sierpc, kontakt: e-mail: piw@sierpcpiw.eu tel. 24 275 29 95;

2) w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@sierpcpiw.eu;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. a) 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy;
  2. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze, takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  3. c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
    z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

4) przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych w pkt. 3 lit. c. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną i prawną administratora oraz instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i niezbędne do zawarcia i realizowania umowy;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88), dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt:
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w województwie mazowieckiem jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, kontakt:
e-mail: wiw@mazowsze.wiw.gov.pl, tel.:
25 632 64 59);

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Sierpcu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu (adres siedziby:
ul. Konstytucji 3 Maja 40 A, 09-200 Sierpc, kontakt: e-mail: sierpc.piw@vp.pl, tel. 24 275 29 95), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym
:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81;

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: iod@mazowsze.wiw.gov.pl,
tel. 25 632 64 59 wew. 38;

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sierpcu: iod@sierpcpiw.eu;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach
;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.